Projektne aktivnosti

 

Uresničevanje projekta je razdeljeno na 9 aktivnosti.

_____________________________________________________________________

Aktivnost 1. Menedžment
Odgovornost za izvedbo: Zavod IRC
Opis aktivnosti: Vsebinski, finančni in organizacijski menedžment projekta.
Dokumenti: O projektu - Palandacic
Navodila za izvajanje projektov ESS
Na kratko o projektu
Oddaja 'Dobro jutro' TV SLO 1 - predstavitev projekta Impletum
Informacija o izdaji potrdil
 

_____________________________________________________________________

Aktivnost 2. Kurikulum
Odgovornost za izvedbo: Grm Novo mesto
Opis aktivnosti: Priprava izvedbenih kurikulov s poudarkom na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja v modulih ter opredelitev potrebne dokumentacije za spremljanje dela in dosežkov udeležencev višješolskega strokovnega izobraževanja (standardi ocenjevanja, osebni izobraževalni načrti, mape učnih dosežkov, ipd).
Dokumenti: Kurikulum - Podgorsek Colaric
Izhodisca za izvedbeni kurikulum
Osebna mapa dosežkov
Osebni izobraževalni načrt
Brošura o kurikulu

Gradiva s konference 'Uvajanje načel in vrednot trajnostnega razvoja v višjem šolstvu'
Izvlečki konference 'Uvajanje načel in vrednot trajnostnega razvoja v višjem šolstvu', dne 23. 6. 2011
Konferenca TR Dermelj
Konferenca TR Fendre
Konferenca TR Grafenauer Kužnik
Konferenca TR Hrovat
Konferenca TR Kajfež Bogataj
Konferenca TR Rešek
Konferenca TR Rogelj
Konferenca TR Lampret
Konferenca TR Plut
Konferenca TR Velej
Konferenca TR Vovk Korže
Konferenca TR Vrhovšek

_____________________________________________________________________

Aktivnost 3. Moduli
Odgovornost za izvedbo: EŠ Murska Sobota
Opis aktivnosti: Izdelava katalogov za prostoizbirne module oz. predmete za vseh 23 novih izobraževalnih programov.
Gradiva z usposabljanj:

>> Priprava katalogov izbirnih predmetov, 1. del; 9. 6. 2009
>> Priprava katalogov izbirnih predmetov, 2. del; 9. 6. 2009
>> Kompetence v katalogih znanja, ucnih gradivih in prevejanje znanj; 15.12.2009
>
Priporočila za pripravo katalogov znanj za višješolsko izobraževanje
>
Obrazec kataloga znanj


>> Prostoizbirni katalogi
>> Izbirni moduli

_____________________________________________________________________

Aktivnost 4. Predhodno pridobljeno znanje
Odgovornost za izvedbo: Zavod IRC
Opis aktivnosti: Priprava meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja ter usposabljanje strokovnih delavce za priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja:

 

Prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju:

 

(Dokumenta, Navodila ter Smernice in standardi, je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na seji dne 9. 7. 2010.)
 

Študij na daljavo

 

_____________________________________________________________________

Aktivnost 5. Usposabljanje vodstva
Odgovornost za izvedbo: Zavod IRC
Opis aktivnosti: Usposabljanje vodstvenih delavcev (59) v VSŠ s področij: uvajanja novih programov, kakovosti izobraževalnega procesa, sodobnih oblik vodenja in spremljanja dela v izobraževanju in sprotnega uvajanja dosežkov projekta (novi katalogi, priznavanje, razna nova izhodišča – učbeniki, diplome,..).
Gradivo z usposabljanja 'Trženje šol v medorganizacijskem okolju':
Trženje na splošno in v izobraževanju
Trženje - primeri dobrih praks
Upravljanje zaposlenih in blagovne znamke
Sodelovalne in konstruktivne metode vodenja pri vpeljevanju novosti
Obvladovanje najpogostejših izzivov predavateljev

Predstavitveni dokumenti z zaključne konference projekta
Dosežki projekta Impletum - Velej
Kvalitativna evalvacija izvedbe projekta - Kumer
VSI za razvoj kompetenc - Medveš
Izzivi in cilji VSI v Evropi - Karpišek
Mnenje VSŠ - Zakrajšek
Predstavitev natečaja

Objave v medijih

SiOL
Delo
Urad predsednika RS
STA

_____________________________________________________________________

Aktivnost 6. Usposabljanje strokovnih delavcev
Odgovornost za izvedbo: ŠC Velenje
Opis aktivnosti: Usposabljanje strokovnih delavcev v VSŠ za uvajanje novih programov (23 programov v vseh 59 šolah), predvsem na področjih: kompetenčno zasnovani modularni študijski programi in njihovo kreditno vrednotenje po ECTS kreditnem sistemu in priprava individualnih izvedbenih načrtov predavateljev, za izvedbo, uporabo, spremljavo in evalvacijo kreditno ovrednotenih programov.
Dokumenti: Strokovni delavci - Sonjak

Izvedena usposabljanja si lahko pogledate na http://impletum.scv.si/

 

Kreditno vrednotenje: Pregled in izhodišča kreditnega sistema, način določanja (izračunavanja) kreditnih točk.
Predstavitev Kreditno vrednotenje

Kompetence v prenovljenih programih: Koncept kompetenc, splošne in poklicne kompetence, možnosti kurikularnega povezovanja v višješolskih programih na osnovi kompetenčnega pristopa, didaktični pristopi k uresničevanju kompetenc.
Predstavitev Kompetence v VS programih
Ključne kompetence v katalogih in VS programih
Priporocilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah

Individualni izvedbeni načrt: Zakaj kurikul - učenci, dijaki in študenti nove dobe, timsko delo študentov in učiteljev, primer izdelave načrta.
Predstavitev Individualni izvedbeni nacrt

Vrednotenje in ocenjevanje znanja in kompetenc v prenovljenih programih višjega strokovnega izobraževanja:
Vrednotenje in ocenjevanje znanja Mileksic 1 del
Vrednotenje in ocenjevanje znanja Mileksic 2 del

_____________________________________________________________________

Aktivnost 7. Mentorstvo
Odgovornost za izvedbo: ŠC Novo mesto
Opis aktivnosti: Usposabljanje predavateljev v VSŠ za mentorstvo pri diplomskih nalogah (vseh 23 programov v vseh 59 šolah).
Dokumenti: Mentorstvo - Pintarič

Dokumenti za izvedbo ECTS
Structure of the education system in Slovenia
Example of a Supplement to a diploma thesis
Primer izpolnjene priloge k diplomi
Objava UL RS Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
Pripomoček za Prilogo k diplomi - angleški nazivi izobraževalnih programov in predmetnikov VSI (Posodobljeno)

Gradivo za udeležence usposabljanja predavateljev VSŠ za mentorstvo pri diplomskem delu

 

_____________________________________________________________________ 

Aktivnost 8. Učna gradiva
Odgovornost za izvedbo: Zavod IRC
Opis aktivnosti: Priprava izhodišč za pripravo novih učnih gradiv za nove kataloge znanj, izvedba usposabljanj na osnovi novih izhodišč na vseh 59 šolah in sofinancirati avtorje novih gradiv (učbeniki, priročniki,...).
Dokumenti:
Izhodisca za pripravo visjesolskih ucnih gradiv (dopolnjena 16.01.2009; velja za 3. in nasledjne roke)
Enotni tehnicni standardi (posodobitev april 2010)

>> Gradiva
 

_____________________________________________________________________

Aktivnost 9. Kakovost
Odgovornost za izvedbo: EŠ Murska Sobota
Opis aktivnosti: Priprava enotnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljanje rezultatov preko izdelave letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju. Izvedba usposabljanja na osnovi novih izhodišč na vseh 59 šolah za vodstva šol in komisije za kakovost.

 

Predstavitev aktivnosti o kakovosti v projektu

Temeljni dokumenti:

 

Dokumenti z usposabljanj:

 

Konference o kakovosti v VSŠ:

 

Dokumenti - samoevalvacijska poročila:

 

Dokumenti - notranja presoja:

 

Dokumenti - zunanja evalvacija:

 

Računalniški program Ankete za izvajanje notranje evalvacije v višjih strokovnih šolah
Značilnosti priloženega programa Ankete so že vključene v program Evidenca, zato VSŠ, ki uporabljajo le-tega, ne potrebujejo programa Ankete.

 

Novice

Četrtek, 7. julij 2011

Za vas smo izbrali misel meseca

"Ne učite otrok s strogostjo, raje poskrbite, da se bodo na poti k znanju zabavali. Tako boste morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na nekem posebnem področju."

Platon